PREPRAVNÝ PORIADOK NÁKLADNÉJ CESTNÉJ DOPRAVY

Článok 1
Základné ustanovenia

 1. Účelom vydania tohto prepravného poriadku je popis rozsahu činnosti pri zabezpečovaní hlavnej činnosti spoločnosti a stanovenie právomocí a zodpovednosti pri preprave vecí cestným nákladným vozidlom medzi dopravcom, právnickými osobami, fyzickými osobami a podnikateľmi alebo fyzickými osobami zúčastnenými na preprave , stanovenie podmienok na uzavretie zmluvy o preprave vecí podľa § 610 a nasl. Obchodného zákonníka a jej obsahu. 
  Neupravuje ceny a cenové podmienky. Podľa tohto prepravného poriadku dopravca vykonáva vnútroštátnu nákladnú cestnú dopravu vozových a kusových zásielok paletového tovaru, betónových zmesí, sypkých materiálov a ostatných materiálov, ktoré nie sú vylúčené z prepravy podľa ďalších ustanovení. Prepravný poriadok neplatí pre prepravu živých zvierat, skaziteľných potravín, nebezpečných vecí, nebezpečných odpadov, tekutých materiálov pre cestnú dopravu vykonávanú v rámci kombinovanej dopravy.
 2. Dopravcom je JANTER s.r.o., Ovčie 169,082 38 v zmysle § 4 Zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
 3. Prepravou podľa tohto prepravného poriadku je premiestnenie vecí, nákladov, priemyselných tovarov a iných požadovaných druhov tovarov vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave.
 4. Prepravnou povinnosťou dopravcu je povinnosť vykonávať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, správne zhodnotenie použitého vozidla, spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.
 

Článok 2
Rozsah, charakter a druhy prepráv cestnej nákladnej dopravy

 1. Dopravca vykonáva medzinárodnú a vnútroštátnu cestnú nákladnú dopravu .
 2. Charakter vykonávanej CND:
  • a) celovozové zásielky
  • b) betónové zmesi
  • c) sypké materiály
  • d) zvitkov
  • e) preprava nákladu na paletách
 3. Za celovozovú zásielku sa považuje zásielka prepravená jednému odosielateľovi jednou
  jazdou vozidla, ak bola využitá užitočná hmotnosť vozidla alebo bez ohľadu na hmotnosť
  nákladu, maximálne však do povolenej celkovej hmotnosti vozidla, ak:
  • a) je ňou využitá ložná plocha vozidla
  • b) sa preprava koná osobitnou jazdou vozidla podľa dohody s odosielateľom zásielky alebo preto, že to vyžaduje povaha zásielky, prípadne vykonanie prepravy v požadovanej lehote.
  • c) ak sa zásielka nakladá alebo vykladá na dvoch a viacerých miestach.

  O jednu jazdu vozidla ide aj vtedy, ak dopravca z prevádzkových dôvodov preložil zásielku na iné vozidlo
  Zásielky na , ktoré sa nevzťahujú ustanovenia bodov b) a c) sa považujú za kusové.
 4. Druhy prepráv podľa technickej základne, najmä vozového parku:
  • a) preprava sypkých substrátov (štrk, piesok, kamenivo a pod.)
  • b) preprava betónovej zmesy
  • c) preprava iných druhov tovaru na základe objednávok prepravcu.
 

Článok 3
Vymedzenie podmienok na uzavretie zmluvy o preprave nákladu

 1. Odosielateľ zásielky nesie voči dopravcovi dôsledky nepravdivého uvedenie popisu fyzikálnych vlastností zásielky alebo ich neuvedenie, ktoré malo iného za následok zatajenie nebezpečného charakteru prepravovanej zásielky. Zmluva o preprave vecí obsahom a náležitosťami vychádza z príslušných ustanovení § 765 až § 773 Občianskeho zákonníka, § 261 a nasl. a § 610 a nasl. Obchodného zákonníka.
 2. Odosielateľ zásielky je povinný odovzdať dopravcovi zásielku v stave spôsobilom prepravy a v stave, aby mohol byť dopravcom riadne zabezpečený proti posunu. Zásielka musí byť uspôsobená tak, aby pri riadnom nakladaní na ostatný spolu prepravovaný náklad nemohla spôsobiť žiadne škody.
 3. Ak zásielka nezodpovedá ustanoveniu odseku 1, môže dopravca jej prijatie odmietnuť, zbytočný príjazd a odjazd a s tým spojenú stratu času je odosielateľ povinný uhradiť. Ak je možné nedostatky zásielky odstrániť bez väčších výdavkov, tak je dopravca oprávnený, ale nie je povinný tieto nedostatky na náklady odosielateľa zásielky odstrániť.
 4. Odosielateľ zodpovedá dopravcovi za škody, spôsobené osobám, na prevádzkových prostriedkoch, alebo na iných zásielkach chybami obalu zásielky, ako aj za všetky výdavky, vzniknuté z tohto dôvodu, iba ak by závada bola zjavná, lebo dopravcovi známa v čase prevzatia zásielky a dopravca nemá k tomu výhrady.
 5. Odosielateľ je povinný pripojiť k nákladnému listu, alebo dať dopravcovi k dispozícií doklady na ďalšie úradné konania, vykonávané pred vydaním zásielky a poskytnúť mu všetky informácie , o ktoré požiada.
 6. Odosielateľ je oprávnený disponovať so zásielkou, najmä môže požadovať od dopravcu zastavenie prepravy, zmenu miesta dodania, alebo vydania zásielky inému príjemcovi, než ktorý bol uvedený v nákladnom liste.
 

Článok 4
Práva a povinnosti odosielateľa

 1. Odosielateľ zásielky nesie voči dopravcovi dôsledky nepravdivého uvedenie popisu fyzikálnych vlastností zásielky alebo ich neuvedenie, ktoré malo iného za následok zatajenie nebezpečného charakteru prepravovanej zásielky. Zmluva o preprave vecí obsahom a náležitosťami vychádza z príslušných ustanovení § 765 až § 773 Občianskeho zákonníka, § 261 a nasl. a § 610 a nasl. Obchodného zákonníka.
 2. Odosielateľ zásielky je povinný odovzdať dopravcovi zásielku v stave spôsobilom prepravy a v stave, aby mohol byť dopravcom riadne zabezpečený proti posunu. Zásielka musí byť uspôsobená tak, aby pri riadnom nakladaní na ostatný spolu prepravovaný náklad nemohla spôsobiť žiadne škody.
 3. Ak zásielka nezodpovedá ustanoveniu odseku 1, môže dopravca jej prijatie odmietnuť, zbytočný príjazd a odjazd a s tým spojenú stratu času je odosielateľ povinný uhradiť. Ak je možné nedostatky zásielky odstrániť bez väčších výdavkov, tak je dopravca oprávnený, ale nie je povinný tieto nedostatky na náklady odosielateľa zásielky odstrániť.
 4. Odosielateľ zodpovedá dopravcovi za škody, spôsobené osobám, na prevádzkových prostriedkoch, alebo na iných zásielkach chybami obalu zásielky, ako aj za všetky výdavky, vzniknuté z tohto dôvodu, iba ak by závada bola zjavná, lebo dopravcovi známa v čase prevzatia zásielky a dopravca nemá k tomu výhrady.
 5. Odosielateľ je povinný pripojiť k nákladnému listu, alebo dať dopravcovi k dispozícií doklady na ďalšie úradné konania, vykonávané pred vydaním zásielky a poskytnúť mu všetky informácie , o ktoré požiada.
 6. Odosielateľ je oprávnený disponovať so zásielkou, najmä môže požadovať od dopravcu zastavenie prepravy, zmenu miesta dodania, alebo vydania zásielky inému príjemcovi, než ktorý bol uvedený v nákladnom liste.
 

Článok 5
Vylúčenie z prepravy

 1. Preprava sa vykonáva s vylúčením nasledovných vecí:
  • a) živých zvierat,
  • b) skaziteľných potravín,
  • c) nebezpečných vecí,
  • d) nebezpečných odpadov,
  • e) tekutých materiálov.
 

Článok 6
Osobitné povinnosti odosielateľa a prijímateľa a dopravcu

 1. Dopravca zodpovedá za konanie a opomenutie svojich zástupcov a zamestnancov a všetkých ostatných osôb, ktoré použije pri uskutočňovaní prepravy, ako za vlastné konanie alebo opomenutie za predpokladu, že títo zástupcovia alebo ostatné osoby konajú v rámci svojich pracovných úloh.
 2. Odosielatelia zásielok a prijímatelia zásielok pri opakujúcich sa prepravách z rovnakého miesta nakládky alebo na rovnaké miesto vykládky zabezpečia podmienky pre bezpečnosť práce a zdravia pri práci pri týchto úkonoch. Zabezpečia, aby sa nakladacie a vykladacie miesta a zariadenia udržiavali v stave, ktorý umožňuje rýchlu a bezpečnú nakládku a vykládku zásielok, zabezpečiť dostatočné spevnenie všetkých plôch používaných na jazdu vozidiel vrátane neverejných príchodových ciest a ich udržiavanie v bezpečne zjazdnom stave, ako aj dostatočné osvetlenie pracovísk. Na stálych pracoviskách s veľkým rozsahom ložných operácií sa zriadia nákladové a výkladové rampy a zabezpečí dostatok mechanizačných zariadení ako sú pásové dopravníky, drápky, mechanizačné lopaty, vysávače, žeriavy, kladkostroje, vysokozdvižné vozíky a pod.

Článok 7
Nakládka, vykládka, nakladacie práce na vozidle

 1. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak , uskutočňuje nakládku a vykládku odosielateľ a prijímateľ. Pri nesprávnom uložení alebo nesprávnej fixácií zásielky môže vodič odmietnuť zahájiť prepravu až do odstránenie závady.

Článok 8
Hmotnosť zásielky, preťaženie

 1. Dopravca je zodpovedný za to, aby vozidlo bolo naložené len v rámci celkovej povolenej hmotnosti vozidla.
 2. Pri celovozovej preprave je za prípadné preťaženie zodpovedný odosielateľ. Ak sa zistí preťaženie vozidla, ktoré je zavinené nesprávnymi údajmi o hmotnosti zásielky alebo inými dôvodmi zo strany odosielateľa zásielky, tento znáša všetky škody a náklady, ktoré dopravcovi vzniknú z dôvodu preťaženia vozidla. Ak sa zistí preťaženie vozidla zavinené odosielateľom zásielky v mieste odoslania, ten musí odosielateľ zásielky vykonať vyloženie nadváhy. Ak sa nevyhovie požiadavke dopravcu na vyloženie nadváhy, alebo sa zistí preťaženie vozidla z dôvodov na strane odosielateľa zásielky až počas prepravy, tak sa vykoná vyloženie nadváhy na účet a nebezpečie odosielateľa zásielky, alebo všetky náklady spojené s prepravou preťaženého vozidla znáša odosielateľ.
 3. O vyložení nadváhy, ktoré vykonal dopravca, je potrebné odosielateľa zásielky v každom prípade informovať a zaznamenať to do prepravného listu.
 4. Ak sa v prípade podľa ods. 2 vykoná vyloženie nadváhy, ďalšia preprava vyloženej nadváhy podlieha novej prepravnej zmluve.
 

Článok 9
Čas čakania

 1. Pre čas čakania sa počíta dohodnutá náhrada. Za čas čakania sa považuje čas od pristavenia vozidla k nakládke alebo vykládke až do ukončenia nakládky alebo vykládky a odovzdanie potrebných dokumentov vodičovi odosielateľom.
 

Článok 10
Prekážky prepravy a dodania

 1. Ak nastanú prekážky prepravy zásielky, ktoré je možné odstrániť obchádzkou alebo náhradnou prepravou, tak sa zásielka prepraví na základe dohody s odosielateľom prijímateľovi zásielky obchádzkovou trasou alebo náhradnou prepravou. Zvýšené dovozné podľa skutočne vykonanej prepravy môže byť účtované len keď sa zásielka prepravuje cez obchádzkovú trasu a táto bola s odosielateľom zásielky dohodnutá.
 2. Vo všetkých ostatných prípadoch , v ktorých je začiatok alebo pokračovanie prepravy dočasne alebo trvalo zamedzené, musí dopravca odosielateľa zásielky požiadať o pokyn. Odosielateľ zásielky môže v tomto prípade od zmluvy odstúpiť. Ak na strane dopravcu nie je zavinenie prekážky, tak má nárok na dovozné za ubehnutú trasu a iné poplatky za vykonané vedľajšie a iné úkony.
 3. Ak nedá odosielateľ zásielky v priebehu primeraného termínu žiadny splniteľný pokyn, dopravca zásielku uskladní. Od časového bodu odoslania odosielateľ zásielky hradí náklady za skladné a zdržné.
 4. Ak nie je po príchode zásielky na mieste určenia prijímateľ zásielky zastihnuteľný, alebo odmietne prijatie, tak dopravca musí neodkladne odosielateľa zásielky o príčine prekážky upovedomiť a vyžiadať si jeho pokyn. Odosielateľ môže zápisom v prepravnom liste požadovať, že má byť na svoje náklady , faxom alebo telefonický informovaný o prekážke dodania, alebo že zásielka má mať v takomto prípade dodaná v mieste inému prijímateľovi, ako je uvedený v prepravnom liste. Odosielateľ zásielky môže zmocniť v prepravnom liste k udeľovaniu pokynov aj tretiu osobu a nariadiť , že dopravca musí túto osobu bezprostredne informovať a vyžiadať si jej pokyn.
 

Članok 11
Zodpovednosť dopravcu

 1. Dopravca zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí až do jej vydania príjemcovi , pokiaľ ju nemohol odvrátiť pri vynaložení maximálneho úsilia a a odbornej starostlivosti.
 2. Zásielka sa považuje za stratenú , keď v priebehu 30 dní od prevzatia na prepravu nebola dodaná alebo pripravená na prevzatie prijímateľovi. V medzinárodnej cestnej nákladnej doprave možno zásielku bez ďalších dôkazov považovať za stratenú, ak nebola vydaná do 30 dní po uplynutí dojednanej lehoty, a pokiaľ nebola lehota dojednaná, do 60 dní po prevzatí zásielky dopravcom na prepravu. Ostatné rieši Reklamačný poriadok dopravcu.
 

Článok 12
Nákladný list

 1. Nákladný list ako prepravný doklad o zásielke sprevádza zásielku až do jej vydania, prípadne likvidácie. Nákladný list sa vyhotovuje najmenej v troch rovnopisoch , z ktorých dva sú určené pre dopravcu, prvé vyhotovenie nákladného listu dostane odosielateľ, druhé sprevádza zásielku a tretie si ponechá dopravca.
 2. Ak sa zásielka nakladá alebo vykladá na viacerých miestach je potrebné vyhotoviť pre každu časť zásielky samostatný nákladný list. Pre opakované prepravy z tohto istého miesta nakládky na rovnaké miesto vykládky a pre iné prepravy pre toho istého odosielateľa opakujúce sa zásadne za rovnakých podmienok, ako aj pre prepravy vnútri objektov a odvodov stavenísk odosielateľ môže s dopravcom dohodnúť použitie jedného nákladného listu pre celú pracovnú zmenu vozidla.
 3. Všetky údaje o preprave veci je potrebné zaznamenať a v prípadoch , kde je možné nechať ich potvrdiť oprávnenej osobe vo všetkých rovnopisoch, ktoré sú v dobe zápisu k dispozícií.
 4. Nákladný list obsahuje najmä tieto údaje:
  • a) miesto a dátum vystavenia,
  • b) meno a adresu odosielateľa,
  • c) meno a adresu dopravcu,
  • d) meno a adresu príjemcu
  • e) miesto a dátum prevzatia zásielky a miesto jej určenia,
  • f) pomenovanie prepravovanej veci
  • g) počet kusov, ich zvláštne značky a čísla
  • h) váha zásielky, alebo iným spôsobom vyjadrené množstvo tovaru
  • i) náklady spojené s prepravou (dovozné, vedľajšie poplatky a ostatné výdavky vznikajúce od okamihu uzavretia zmluvy až do vydania zásielky)
  • j) pokyny potrebné pre colné a iné úradné konania,
  • k) údaj o tom , že preprava podlieha ustanoveniam Dohovoru CMR
 5. Nákladný list môže obsahovať tieto ďalšie údaje:
  • a) zákaz prekládky
  • b) výdavky, ktoré preberá na seba odosielateľ
  • c) výšku dobierky, ktorá má mať uhradená pri dodaní zásielky
  • d) dohodnutú lehotu , ktorej sa má preprava uskutočniť,
  • e) zoznam dokladov odovzdaných dopravcovi.
 6. Odosielateľ zásielky, dopravca a prijímateľ zásielky zodpovedajú za správnosť a úplnosť zápisov, ktoré sa uviedli do nákladného listu. Odosielateľ zodpovedá za všetky škody a výdavky, ktoré dopravcovi vzniknú v dôsledku nepresností alebo neúplnosť údajov uvedených v tomto liste.
 7. Pri prevzatí zásielky na prepravu dopravca preskúma:
  • a) správnosť údajov v nákladnom liste o počte kusov a o ich značkách a číslach
  • b) zjavný stav zásielky a jej obalu
  Ak dopravca nemá vhodné prostriedky, aby mohol preskúmať správnosť údajov, uvedie do nákladného listu výhrady aj s odôvodnením. Dopravca musí odôvodniť taktiež všetky výhrady, ktoré urobil proti zjavnému stavu zásielky a jej obalu. Tieto výhrady zaväzujú odosielateľa, iba ak ich v prepravnom liste výslovne uznal.
 8. Ak nákladný list neobsahuje výhrady dopravcu s odôvodnením, platí právna domnienka, že zásielka a jej obal boli v okamihu prevzatia zjavne v dobrom stave a že počet kusov, ich značky a čísla sa zhodovali s údajmi v nákladnom liste. Nákladný list je, pokiaľ sa nedokáže opak, vierohodným dokladom o uzavretí zmluvy o preprave veci a jej obsahu ako aj o prevzatí zásielky na prepravu.
  Odosielateľ má právo od dopravcu žiadať preverenie celkovej hmotnosti zásielky, alebo jej množstva vyjadreného iným spôsobom. Môže tiež žiadať preskúšanie obsahu jednotlivých kusov zásielky, pričom dopravca má nárok na náhradu výdavkov spojených s týmto preskúšaním. Výsledok tohto úkonu sa zaznačí do nákladného listu.
 9. Odosielateľ zodpovedá za škody spôsobené osobám na prevádzkových prostriedkoch alebo na iných zásielkach chybami obalu zásielky, ako aj za všetky výdavky , ktoré vznikli z tohto dôvodu, iba ak by chyba bola zjavná alebo dopravcovi známa v čase prevzatia zásielky a k tomu nemal výhrady.
  Odosielateľ je povinný pripojiť k nákladnému listu alebo dať dopravcovi k dispozícií doklady potrebné na colné a na ďalšie úradné konanie vykonávané pred vydaním zásielky, ak je prepravovaná zásielky pod colným dohľadom. Zároveň dopravca zodpovedá za následky straty alebo nesprávne použitie v nákladnom liste uvedených a k nemu pripojených alebo mu odovzdaných.
  Pri preprave dopravca nie je povinný skúmať, či sú doklady a informácie správne a dostačujúce. Odosielateľ mu zodpovedá za všetky škody vzniknuté preto, že niet dokladov, alebo že neboli dané potrebné informácie, alebo doklady a informácie sú neúplné alebo nesprávne, pokiaľ nejde o nedostatok zavinený osobou dopravcu.
 

Článok 13
Platnosť prepravného poriadku

Tento prepravný poriadok nadobúda platnosť dňa 01.01.2017. Každý prepravca – objednávateľ prepravy je povinný pred podpisom Zmluvy o preprave vecí sa s týmto poriadkom oboznámiť.
V Ovčí dňa 01.01.2017
Ján Farkaš
konateľ spoločnosti
 
JANTER s.r.o.
 

JANTER

Ovčie

08238
tel: 0903 606 875
tel: 0908 040 739
janter@janter.sk
Vytvorené službou Webnode